ТЛН ба ТЛНТ төрлийн сулрах гадна хоолой баригч

Image
Зориулалт:
Цооногуудаас хоолойт багануудыг барьж гаргах үед гадна талын цилиндр гадаргуугаас хавчин барьж гаргахад зориулагдсан.
Хийцийн онцлогууд:
Хоолой баригчийн үндсэн бүрдэл нь шилжүүлэгч, юүлүүр ба сольдог хавчуурууд байдаг.
Гүйцэтгэлийн хэлбэр:
Баруун ба зүүн.

Хавчууртай хоолой баригчуудын бүрдэлд шаардлагатай тохиолдолд араат чиглүүлэгчүүдтэй, баглагч элементүүдтэй, мөн түүнчлэн карбид-гянтын шаваас бүхий чиглүүлэгч цагаригууд орно. Эдгээр чиглүүлэгчүүд барих хоолойн гадна хэмжээнээс дотогш байх хэмжээтэй.
Гадна талын сулрах хоолой баригчууд их бие ба барих гэмтсэн аваарын хоолойн “толгой”-ноос доош, дээд төгсгөлөөс хамаагүй доор байх баригч шилжүүлэгчийн хооронд байрлуулсан 500-2000 мм-ийн урттай уртасгагчуудтай.

Үнэгүй зөвлөгөө